Openbaring

op grond van art. 13 Verordening (EU) 2016/679

Houder van de behandeling

De gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens is "Ecommerce Lab Srls" (hierna ook de "Eigenaar" genoemd), met statutaire zetel in Bari aan de Via Tridente n. 22 - 70125 - Bari (btw-nummer, belastingcode en registratienummer in het Bari Business Register 08334900720), die ook kan worden gecontacteerd via info@labo0.it

Doel van de verwerking

Navigatie: de computersystemen en softwarebronnen die nodig zijn voor het functioneren van de site, verwerven tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen, informatie met betrekking tot het apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de site, URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator)-adressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Ook cookies vallen in deze categorie, hiervoor verwijzen wij u echter naar de betreffende informatie.

Categorieën van gegevens

Navigatiegegevens

Data communicatie

De mededeling van de gegevens in kwestie is noodzakelijk, omdat het niet mogelijk is om door de site te bladeren

Legale basis

De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 letter b) , de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen of voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.

Behoudstijden

De gegevens in kwestie worden niet opgeslagen na het einde van de browsersessie

Doel van de verwerking

Orderbeheer: Wij verwerken uw gegevens voor orderbeheer, en meer bepaald om uw precontractuele verzoeken op te volgen en/of om het contract uit te voeren.

Categorieën van gegevens

Naam, achternaam, verzendadres, contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer), factuurgegevens (belastingcode en/of pec), betalingsgegevens

Data communicatie

De mededeling van de bovengenoemde gegevens vormt een contractuele verplichting, aangezien het bij gebreke daarvan niet mogelijk is om uw aankoopvoorstel en/of de daaropvolgende uitvoering en het beheer van de bestelling op te volgen. Het verstrekken van factuurgegevens is optioneel, maar in geval van niet-communicatie zal het niet mogelijk zijn om een ​​factuur op te stellen.

Legale basis

De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 letter b) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen of voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.

Behoudstijden

De gegevens in kwestie worden tien jaar bewaard vanaf het sluiten van het contract.

Doel van de verwerking

Direct marketing: In het geval van een abonnement op de nieuwsbriefservice gebruiken we uw gegevens voor het verzenden van commerciële communicatie; dergelijke mededelingen kunnen u zelfs onder bepaalde wettelijke voorwaarden worden toegezonden, zonder dat u hier uitdrukkelijk om heeft verzocht.

Categorieën van gegevens

E-mailadres

Data communicatie

Het doorgeven van gegevens is optioneel en het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen voor het gebruik van de andere diensten die door de eigenaar worden geleverd.

Legale basis

De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming, vrijwillig, bewust, specifiek en ondubbelzinnig gegeven, in overeenstemming met art. 6 par. 1 letter a) van het Reglement. U kunt uw toestemming voor het verzenden van commerciële communicatie op elk moment intrekken, met het verzoek om u af te melden voor onze nieuwsbrief, onverminderd de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming die vóór de intrekking zelf is gegeven. Op grond van art. 130 co. 4 D. Lgs. N. 196/2003, kunnen we uw e-mailadres, verstrekt in het kader van de verkoop van producten of diensten door de eigenaar, ook gebruiken voor het verzenden van commerciële communicatie met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de reeds aangeschafte producten of diensten. Ook in dit geval kunt u altijd eenvoudig en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking door te vragen geen verdere communicatie te ontvangen.

Behoudstijden

De betreffende gegevens worden bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken en/of het recht van bezwaar wordt uitgeoefend.

Doel van de verwerking

Nakomen van wettelijke verplichtingen: Sommige gegevens kunnen worden verwerkt om te voldoen aan enkele wettelijke verplichtingen waaraan de eigenaar is onderworpen, zoals in het geval van het nakomen van fiscale verplichtingen.

Categorieën van gegevens

Betalings- en factuurgegevens

Legale basis

De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 letter c ) van de Verordeningen, noodzakelijk zijn voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen.

Behoudstijden

De betreffende gegevens worden bewaard gedurende de tijd die vereist is door de relatieve wettelijke verplichtingen waartoe de eigenaar verplicht is.

Ontvangers van gegevens en doorgifte aan derde landen en/of internationale organisaties

Sommige gegevens, zoals naam, e-mail, verzend- en factuuradres, betalingsgegevens, telefoonnummer, IP-adres, informatie over geïnitialiseerde bestellingen, op het gebruikte apparaat en de gebruikte browser, kunnen worden doorgegeven aan IT- en telematicaserviceproviders. Deze subjecten, die in Europa zijn gevestigd en opereren op basis van een contract voor de aanstelling van een verwerkingsverantwoordelijke, zouden op hun beurt dergelijke gegevens kunnen delen met derden, ook gevestigd in een derde land. Deze verdere communicatie vindt plaats op basis van contracten die bestaan ​​tussen de leveranciers van de eigenaar en derden, en in ieder geval overgedragen op basis van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie.

Sommige andere gegevens, zoals die met betrekking tot de naam en het verzendadres, worden doorgegeven aan koeriers en/of verladers, die optreden als onafhankelijke gegevensbeheerders.

 

Uitoefening van rechten

U hebt te allen tijde het recht om van de eigenaar een bevestiging te krijgen dat gegevens over u worden verwerkt en, in dit geval, om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en de volgende informatie:

- doel van de behandeling;

- categorieën van verwerkte persoonsgegevens;

- ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

- bewaartermijn of de criteria die gebruikt worden om deze termijn te bepalen;

- het bestaan ​​van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering.

Daarnaast kunt u vragen:

- de correctie van uw gegevens, indien onjuist;

- opzegging, in gevallen: i) waarin de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verzameling en/of verwerking; ii) intrekking van de toestemming, op voorwaarde dat er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking; iii) van oppositie op grond van art. 21 par. 1) en 2) van het Reglement; iv) het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

- de beperking van de verwerking in het geval dat: i) u de juistheid van persoonsgegevens betwist, gedurende de periode die de eigenaar nodig heeft om de juistheid van de gegevens te verifiëren; ii) de verwerking is onwettig en u bent van plan u te verzetten tegen de annulering en vraagt ​​om het gebruik ervan te beperken; iii) de eigenaar heeft ze niet langer nodig, maar ze zijn nodig voor u om uw recht voor de rechtbank vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; iv) in geval van uitoefening van het recht van verzet overeenkomstig art. 21, voor de tijd die de gegevensbeheerder nodig heeft om de mogelijke prevalentie van legitieme redenen van de gegevensbeheerder met betrekking tot de uwe te verifiëren;

- om in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, de persoonsgegevens te ontvangen die op geautomatiseerde wijze zijn verwerkt op basis van toestemming of een contract;

- dat de gegevens niet verder worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, bij verzet op grond van art. 21 par. 2 van het Reglement

Ten slotte heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Garant Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, gevestigd in Rome op Piazza Venezia n. 11, in het geval dat u van mening bent dat een behandeling in strijd is met de Verordening

KLARNA

Om u de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, kunnen we uw persoonlijke gegevens in de vorm van contactgegevens en bestelgegevens aan Klarna doorgeven bij het afrekenen, zodat Klarna uw geschiktheid voor uw betaalmethoden kan beoordelen en deze betaalmethoden kan aanpassen. methoden. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Klarna .